ธุรกิจจัดฟันใส

Hippus Clear Aligner

เราเน้นการวางแผนดำเนินงานด้วยซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เห็นผลจริง และเชื่อถือได้ รองรับความต้องการของทันตแพทย์และคนไข้ โดยสามารถเห็นแผนการจัดฟันล่วงหน้าได้ทั้งก่อนและหลังจัดฟัน ช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น อีกทั้งทันตแพทย์และคนไข้ยังสามารถระบุความต้องการรวมถึงร่วมวางแผนในการรักษาได้

ผลิตภัณฑ์